รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกำแพงเพชร2290401780.08
ไทรงาม44636310.07
คลองลาน62229640.1
ขาณุวรลักษบุรี1064962310.22
คลองขลุง72305290.04
พรานกระต่าย71024470.07
ลานกระบือ45877480.1
ทรายทองวัฒนา2452010
ปางศิลาทอง32784100.03
บึงสามัคคี23349310.13
โกสัมพีนคร28818170.06